Zinzoeken

 • Het milieu
 • Levensdoel
 • Zelfopoffering
 • Voltooid leven
 • Eigen geweten
 • Liefde en trouw
 • Betrouwbaar
 • Hoop en uitzicht
 • De achtergestelden
 • Aangeboren achterstand
 • Verdraagzaamheid

Gesprek

 

 Citaat of foto

 Uitwisseling

 Zin zoeken

 Lijn

 

Bij een citaat of foto geven deelnemers met een paar woorden commentaar.

 

Bij uitwisseling gaat het om  afwegingen, twijfels en persoonlijke ervaringen die opkomen bij het thema dat tevoren is aangegeven.

 

Bij zin zoeken gaat het om het al dan niet ontdekken van gemeenschappelijke trekken in de verschillnde  verhalen.

 

Tot slot zoeken deelnemers naar een formulering

 

Handvest voor medemenselijkheid 1.8.20

 

Opgaven vanuit een humanitair oogpunt

 

 

 

·        *  Het gebruik van aangeboren en verworven talenten voor eigen verdere ontwikkeling en om waardevol te zijn voor een kleine kring en in een groter geheel.

 

·        *  Het gebruik van eigen talenten en mogelijkheden in samenspraak met anderen voor de ontwikkeling van een betere wereld en het redden van de natuur.

 

·        *  Het zoeken van informatie om goed en kwaad te onderscheiden om zo verantwoord naar eigen geweten te kunnen handelen.

 

·        *  Respect voor elke gezinsvorm.

 

·        *  Respect voor het recht van andere  mensen op een goede naam.

 

·        *  Het eigen vrije beheerrecht van leven, werken en sterven.

 

·        *  Het eigen recht op aansluiting bij een gemeenschap van levensovertuiging en  het respect voor de keuze van anderen.

 

·        *  De taak om naar vermogen deel te nemen aan de besluitvorming van de eigen gemeenschap, met inbegrip van de selectie van goede leiders.

 

·        *  Steun voor de toepassing van  mensenrechten, voor sociale rechtvaardigheid in het algemeen en in de structuur van de eigen gemeenschap.

 

·        *  Speciale zorg voor hulpbehoevenden en achtergestelden.

 

·        *  Steun voor gelijke behandeling van medemensen, onafhankelijk van geslacht, nationaliteit, taal, etnische afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, sociale status of  opvattingen.      

 

·        *  Steunen van  vrije meningsuiting, met inbegrip van de vrijheid op een afwijkende mening en om tegelijkertijd de rechten, meningen en menselijke waardigheid van anderen in acht te nemen. Dit omvat ook de vrijheid om de waarde van theorieën te onderzoeken.

 

·        *  Bijval voor ouders die hun kinderen proberen te beschermen tegen geweld en seksueel misbruik en zorgen dat ze de juiste informatie krijgen over geloof, religie en levensbeschouwing.

 

·        *  Steun voor de bevorderaars van eerlijke strafprocessen en van rehabilitatie voor degenen die ooit beschuldigd of veroordeeld zijn. 

 

 

 

Getekend voor akkoord

 

Ed Schreurs 01-08-2020

 

 Luisterhouding

 

Aan degene die wil deelnemen aan een samenspraak wordt gevraagd zichzelf en de anderen aan de volgende gedragsregels te houden.

 

1. Vertel een toepasselijk verhaal of overweging vanuit je eigen perspectief zonder leerzame conclusie.

2. Gun elkaar tien minuten om een verhaal volledig uit te werken. Weet te zwijgen

3. Ben echt nieuwsgierig. Stel alleen open vragen

4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5  Sta toe dat het een tijdje stil is om te zoeken naar juiste antwoorden.

6. Een van de deelnemers moet de taak accepteren om toe te zien dat elke deelnemer voldoende tijd  krijgt en dat tijdig de vier stappen worden gezet.

 

Circulaire beraadslaging


 

In het bedrijfsleven wordt vaak een  kring gevormd voor een gesprek dat minder persoonlijk is maar wel gelegenheid biedt om in een korte tijd een grote groep mensen bij een probleem te betrekken.

 

De leiding lanceert een probleem en een aantal mogelijke beslissingen. Iedere aanwezige krijgt de gelegenheid om in enkele woorden gemotiveerd een voorkeur uit te spreken.

 

De foto hiernaast werd gemaakt tijdens zo'n circulaire beraadslaging. Aan de orde waren gedachten en verhalen bij moeilijke  gewetenbeslissingen.