Nota Bene

Vanwege het coronavirus heeft  Tomastafel het organiseren van dialoog sessies voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Dialoog

Tomas was volgens het verhaal de enige apostel die vrijelijk zijn twijfel uitte. Aan een tomastafel kan iedereen die deelneemt aan een dialoog uiting geven aan ervaring, gevoelen en twijfel.

 

Handreiking

Als in een klein gezelschap twijfels, een gewetensvraag of dilemma's aan de orde komen, kun je wellicht gebruik maken van enkele suggesties die overgenomen zijn uit een  boek over "waarderend luisteren Appreciative Inquiry" van David Cooperrider c.s. en die al zijn gebruikt door Nederlandindialoog.

De hoofdzaak is dat je probeert het gevoel te te krijgen van wat iemand anders te vertellen heeft en om te ontdekken hoe een bepaald verhaal aansluit op jouw eigen ervaringen. Waarderend vragen brengt veelal duidelijkheid.

Thema's

  • Verdraagzaamheid
  • Levensdoel
  • Wederzijdse ondersteuning
  • Voltooid leven
  • Autonomie van het geweten
  • Liefde en trouw
  • Betrouwbaar
  • Hoop en uitzicht
  • Zelfopoffering

Start

Als je in een groep zit die vaker samenkomt, vraag  je of je ieders verhaal of opmerking zou mogen horen bij een serieuze kwestie. Als iedereen daarmee instemt, leg je uit hoe van persoonlijk luisterhouding wordt uitgegaan..

 

Vier stappen

 

 1 Kennismaken

 2 Delen van ervaringen

 3 Inzicht

 4 Formulering

 

Bij 1

Deelnemers stellen zichzelf voor, niet professioneel, maar bijvoorbeeld door te vertellen wat ze denken van een afbeelding, van een uitspraak, of van een bepaald lied lied of gedicht.

Bij 2

Elke deelnemer vertelt  over afwegingen, twijfels en persoonlijke ervaring die opkomen bij het thema dat tevoren is aangegeven.

Bij 3

Samen proberen de deelnemers om  een gemeenschappelijke lijn in de verhalen te ontdekken.

Bij 4

De deelnemers overleggen wat ze zelf als richtlijn zullen aanhouden en desgevraagd aan anderen zouden meegeven.

 


 

Houding

 

Aan degene die wil deelnemen aan een samenspraak wordt gevraagd zichzelf en de anderen aan de volgende gedragsregels te houden.

 

1. Vertel een toepasselijk verhaal of overweging vanuit je eigen perspectief zonder leerzame conclusie.

2. Gun elkaar tien minuten om een verhaal volledig uit te werken. Weet te zwijgen

3. Ben echt nieuwsgierig. Stel alleen open vragen

4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5  Sta toe dat het een tijdje stil is om te zoeken naar juiste antwoorden.

6. Een van de deelnemers moet de taak accepteren om toe te zien dat elke deelnemer voldoende tijd  krijgt en dat tijdig de vier stappen worden gezet.

 

Beraad


 

In het bedrijfsleven wordt vaak een  kring gevormd voor een gesprek dat minder persoonlijk is maar wel gelegenheid biedt om in een korte tijd een grote groep mensen bij een probleem te betrekken.

 

De leiding lanceert een probleem en een aantal mogelijke beslissingen. Iedere aanwezige krijgt de gelegenheid om in enkele woorden gemotiveerd een voorkeur uit te spreken.

 

De foto hiernaast werd gemaakt tijdens zo'n circulaire beraadslaging. Aan de orde waren gedachten en verhalen bij moeilijke  gewetenbeslissingen.