Beleid

 

Beleidsplan Tomastafel 2020/2021

 

Tomastafel heeft voor de organisatie van communicatie en activiteiten de rechtsvorm van een stichting gekozen en wel om zich onafhankelijk van traditioneel gezag te kunnen opstellen.

Uitgangspunt is een humanistische levensbeschouwing, ofwel de overtuiging dat menselijk gedrag in hoofdzaak wordt bepaald door het persoonlijk geweten. Zij biedt aan wil mondige personen met een vergelijkbare overtuiging de gelegenheid om  met elkaar in contact te komen brengen middels dialogen en beraadslaging.

De ervaring die "Nederland-in-dialoog" en "Visie van Gelovigen" hebben opgedaan met dialogen, wordt meegenomen maar ook aangevuld. De aanvulling bestaat eruit dat bij een dialoog doelbewust, wordt aangestuurd op de formulering en bijstelling van een gedragslijn. Tijdens beraadslagingen zoeken deelnemers naar de meest aanvaardbare formulering van een gedragslijn.

 

Tomastafel zal weer met dialogen beginnen zodra de Corona-pandemie dat toelaat.

Tijdens dialogen wisselen de deelnemers van gedachten rond een thema van medemenselijk gedrag in situaties met voor- en nadelen die om een beslissing vragen. Gewetensvragen bespreken vergt een vertrouwelijke sfeer. Die sfeer is alleen te bereiken tijdens fysieke bijeenkomsten in kleinere groepen.

 

Op basis van de uitkomst van reeds gevoerde dialogen zijn echter ontwerp gedragslijnen geformuleerd waarover online beraadslaagd kan worden. Zij die daaraan deelnemen,  kunnen later deelnemen aan online groepsberaadslaging en zodra dit mogelijk is aan fysieke bijeenkomsten.

 

Het al dan niet slagen van de missie is afhankelijk van de respons op uitnodigingen tot deelname. Bij jonge mensen is een behoefte bespeurbaar aan zingeving. Die behoefte staat tegenover  het ongemak van reageren en een afkeer van afspraken en conventies