Beleid

 

Beleidsplan Tomastafel 2020/2021

 

Tomastafel heeft de rechtsvorm van een stichting gekozen om zich onafhankelijk van traditioneel gezag te kunnen opstellen.

Ze is gebaseerd op een humanistische levensbeschouwing, ofwel op de overtuiging dat menselijk gedrag in hoofdzaak wordt bepaald door het eigen zelfstandige geweten. Zij wil mondige personen met een vergelijkbare overtuiging als uitgangspunt met elkaar in contact brengen middels dialogen en beraad.

De ervaring die "Nederland-in-dialoog" en "Visie van Gelovigen" hebben opgedaan met dialogen, wordt meegenomen maar ook aangevuld. De aanvulling bestaat eruit dat bij een dialoog doelbewust, wordt aangestuurd op de formulering van een gedragslijn bruikbaar voor een Handvest. 

Tijdens zo’n dialoog wisselen de deelnemers van gedachten rond een thema van medemenselijk gedrag in situaties die om een gewetenbeslissing vragen.

Gewetensvragen bespreken vergt een vertrouwelijke sfeer. Die sfeer is alleen te bereiken tijdens fysieke bijeenkomsten in kleinere groepen. Tomastafel zal daarom pas met dialogen beginnen zodra de Corona-pandemie dat toelaat.

Op basis van de uitkomst van een aantal reeds gevoerde dialogen is een ontwerp beraad opgezet waarop bezoekers kunnen reageren. Zij die dat wensen kunnen later deelnemen aan streaming sessies.

Tomastafel voorziet geld nodig te hebben om zichzelf kenbaar te maken via internet en door het verspreiden van drukwerk. Ze heeft subsidie gevraagd bij de Marienburgvereniging en bij de stichting Samendoen. De kosten van bijeenkomsten (low budget) worden, voor zo ver nodig, door deelnemers zelf gedragen. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen slechts een reiskosten vergoeding. De stichting wil geen winst maken.

 

Het al dan niet slagen van de missie is afhankelijk van de respons op uitnodigingen tot deelname. Bij jonge mensen is een behoefte bespeurbaar aan zingeving. Die behoefte staat tegenover  het ongemak van reageren en een afkeer van afspraken en conventies